Książeczki i odznaki Korony Gór Świętokrzyskich

REGULAMIN ODZNAKI - KORONA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

§1. Przepisy ogólne

1. Odznaka Korona Gór Świętokrzyskich (Odznaka) jest odznaką regionalną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach (Oddział). Pomysłodawcą Odznaki jest Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej.

2. Celem ustanowienia Odznaki jest:

  1. promowanie regionu – poznawanie jego piękna, historii, przyrody, tradycji, kultury
    i zabytków;

  2. popularyzacja turystyki pieszej w całych Górach Świętokrzyskich, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych
    i rzadziej uczęszczanych.

3. Odznaka jest jednostopniowa.

4. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według zamieszczonego wykazu.

5. Do Odznaki zalicza się szczyty zdobywane od 1 lipca 2007 r., tj. od daty ustanowienia Odznaki. Okres zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

6. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna, podobnie jak kierunek wędrówki
i długość wycieczek.

7. Szczyty można zdobywać przez cały rok kalendarzowy, indywidualnie lub zespołowo, z przewodnikiem, przodownikiem lub bez ich udziału.

8. Zdobywanie szczytów odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i ochrony przyrody oraz Dekalogiem Turysty.

9. Książeczkę Odznaki nabywa się w Oddziale.

§2. Weryfikacja Odznaki

1. Zdobycie poszczególnych szczytów zaznacza się poprzez wpisanie w odpowiednie miejsce w książeczce Odznaki daty wejścia na dany szczyt i potwierdza w jeden ze sposobów (mogą być różne dla poszczególnych szczytów):

1) umieszczając, w odpowiednim miejscu lub na pustych stronach książeczki, pieczątki najbliższego obiektu lub instytucji;

2) czytelnym podpisem (może być z pieczątką), w odpowiednim miejscu książeczki, przewodnika świętokrzyskiego lub przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK (górskiej lub pieszej), mającego uprawnienia na województwo świętokrzyskie, jeśli brał on udział w wycieczce (imię nazwisko i numer uprawnień), a jeśli potwierdzający nie brał udziału w zdobyciu szczytu ma prawo przeprowadzenia rozmowy weryfikacyjnej z osobą ubiegającą się o Odznakę;

3) dokumentacją fotograficzną zawierającą wizerunek osoby ubiegającej się o Odznakę wraz z oznaczeniem szczytu, którą przesyła się pocztą elektroniczną na adres kgs@pttkkielce.pl (w tytule wiadomości podaje się imię i nazwisko osoby ubiegającej się o Odznakę) lub na nośniku elektronicznym;

4) certyfikatem elektronicznym, uzyskiwanym po skanowaniu kodu QR umieszczonego na drogowskazie z nazwą szczytu (drogowskazy znajdują się na szczytach lub
w najbliższej okolicy), który(e) przesyła się pocztą elektroniczną na adres
kgs@pttkkielce.pl (w tytule wiadomości podaje się imię i nazwisko osoby ubiegającej się o Odznakę).

2. Ubiegający się o Odznakę, po zdobyciu wszystkich szczytów, przedstawiania w siedzibie Oddziału książeczkę Odznaki do weryfikacji wraz z potwierdzeniami w odpowiedniej formie. Formę potwierdzenia zdobycia szczytu zaznacza się w odpowiednim miejscu książeczki.

3. Weryfikacji dokonuje Kapituła Odznaki, w skład której wchodzi 2 przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej i 3 przedstawicieli Oddziału. Siedzibą Kapituły jest siedziba Oddziału.

4. Weryfikujący Odznakę ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się
o Odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia poszczególnych szczytów.

5. Pozytywną weryfikację Odznaki potwierdza się w książeczce Odznaki odpowiednią pieczątką wraz z nadanym numerem Odznaki oraz podpisem weryfikującego członka Kapituły.

6. Zweryfikowana książeczka Odznaki jest legitymacją Odznaki Korona Gór Świętokrzyskich i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

7. Odznakę nabywa się w Oddziale, a jej wykupienie potwierdza się w odpowiednim miejscu w książeczce Odznaki.

§3. Postanowienia końcowe

1. Wykaz Zdobywców Korony Gór Świętokrzyskich zamieszcza się na stronie internetowej Oddziału.

2. Wszelkie materiały i informacje związane z Odznaką można uzyskać w szczególności w siedzibie Oddziału oraz na stronie internetowej Oddziału.

3. Wręczenie Odznaki odbywa się podczas imprez oddziałowych (uczestnictwo nie jest obowiązkowe), według ustalonego obrzędu z udziałem członków Kapituły Odznaczeń.

4. Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji Regulaminu Odznaki, rozstrzyga Kapituła Odznaki.

5. Regulamin Odznaki został uchwalony na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach 18.05.2023 r. i obowiązuje od dnia 1.czerwca 2023 r.

Wykaz szczytów do zdobycia - Odznaki Korona Gór Świętokrzyskich